Zwroty

ZWROTY KONSUMENCKIE

Aby dokonać zwrotu konsumenckiego należy:

1) Wydrukować “Odstąpienie od umowy sprzedaży ” -> DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POBIERZ

2) Wypełnić druk.

3) Wraz z bezpiecznie zapakowanym urządzeniem wysłać druk na adres podany w regulaminie. (KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Osiedle Centrum A 2 31-923 Kraków)

W razie jakichkolwiek pytań:

email: support@kgktrade.pl lub info@kgktrade.pl

tel: 530 183 248 lub 530 555 430

REKLAMACJA / ODESŁANIE NA GWARANCJE / RĘKOJMIA

USZKODZONY SPRZĘT? – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej mogą Państwo skorzystać z systemu reklamacyjnego, dostępnego za pośrednictwem strony:

https://reklamacje.kgktrade.pl/

WSZYSTKIEGO O GWARANCJI I RĘKOJMIE DOWIESZ SIĘ

KLIKAJĄC TUTAJ

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ – INFORMACJA Z REGULAMINU 

  1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego TOWARU, z zastrzeżeniem, że zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, tj. w przypadkach określonych w ust. 8 poniżej.
  2. W przypadku rezygnacji z zakupionego TOWARU, KONSUMENT poinformuje o tym fakcie SPRZEDAWCĘ, wypełniając formularz “Odstąpienie od umowy sprzedaży” (załącznik nr 2)i przesyłając go tradycyjną drogą pocztową na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu.
  3. W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w chwili zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY KONSUMENT dokonał wyboru metody dostarczenia TOWARU innej niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez KONSUMENTA przewyższających najtańszą opcję występującą w SKLEPIE INTERNETOWYM.
  4. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie na adres SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego TOWARU. O dotrzymaniu terminu decyduje data wysłania oświadczenia.
  5. KONSUMENT jest zobowiązany do odesłania TOWARU na swój koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania oświadczenia odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
  6. Kwota stanowiąca należność za zakupiony TOWAR powiększona o koszty przesyłki, zostanie zwrócona przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KLIENTA najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, pod warunkiem jednak że wybrany kanał płatności nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu kosztów na rzecz KLIENTA do momentu otrzymania zwrotu TOWARU lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Kwota stanowiąca zwrot należności za zakupiony TOWAR może zostać pomniejszona w wyniku korzystania przez KONSUMENTA z TOWARU w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia funkcjonalności lub cech TOWARU.
  8. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w następujących wypadkach: a) gdy nastąpiło świadczenie usług, lub które zostały wykonane za wyraźną zgodą KONSUMENTA; b) gdy cena TOWARU jest uwarunkowana od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy; c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana w sposób spersonalizowany do indywidualnych potrzeb, lub wg. specyfikacji podanej przez KONSUMENTA; d) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) gdy KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; g) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy stosuje się również odpowiednio do umowy dotyczącej prowadzenia Konta.
  10. Jeżeli SPRZEDAWCA otrzyma zwrot TOWARU na skutek jego niepodjęcia przez KLIENTA, zastrzega sobie prawo do jego ponownej dostawy wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto SPRZEDAWCY. Z chwilą otrzymania zwrotu SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych traktowany będzie jako rezygnacja z zamówionego towaru.

Załącznik nr 2

Odstąpienie od umowy sprzedaży

(Poniższy wzór należy wypełnić i odesłać na adres korespondencyjny podany w nagłówku regulaminu).

KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Osiedle Centrum A 2 31-923 Kraków

info@kgktrade.pl

adres e-mail:…………………

Ja……………………………………………………………………….niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/następujących towarów:

Nazwa towaru………………………………………………………………………………………, Nr katalogowy…………………….

Data zawarcia umowy……………………………………………., data odbioru………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………..

Adres……………………………………………………………….

Data i podpis………………………………………………………

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POBIERZ